જમ્મુ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જમ્મુ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 05 જુલાઈ 2022 53,340
અનંતનાગ 05 જુલાઈ 2022 53,430
બડગામ 05 જુલાઈ 2022 53,430
ચંબા 05 જુલાઈ 2022 53,400
ડોડા 05 જુલાઈ 2022 53,430
ગુરદાસપુર 05 જુલાઈ 2022 53,340
જમ્મુ 05 જુલાઈ 2022 53,430
કાંગરા 05 જુલાઈ 2022 53,400
કપુરથલા 05 જુલાઈ 2022 53,340
કઠુઆ 05 જુલાઈ 2022 53,430
કિશ્ત્વર 05 જુલાઈ 2022 53,430
કુલગામ 05 જુલાઈ 2022 53,430
પઠાણકોટ 05 જુલાઈ 2022 53,340
પૂંછ 05 જુલાઈ 2022 53,430
પુલવામા 05 જુલાઈ 2022 53,430
રાજૌરી 05 જુલાઈ 2022 53,430
રામબન 05 જુલાઈ 2022 53,430
રિયાસી 05 જુલાઈ 2022 53,430
સામ્બા 05 જુલાઈ 2022 53,430
શોપિયન 05 જુલાઈ 2022 53,430
શ્રીનગર 05 જુલાઈ 2022 53,430
તરણ તરણ 05 જુલાઈ 2022 53,340
ઉધમપુર 05 જુલાઈ 2022 53,430
જમ્મુ : સોનાનો ભાવ

જમ્મુ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 05 જુલાઈ 2022 59,150
અનંતનાગ 05 જુલાઈ 2022 59,250
બડગામ 05 જુલાઈ 2022 59,250
ચંબા 05 જુલાઈ 2022 59,220
ડોડા 05 જુલાઈ 2022 59,250
ગુરદાસપુર 05 જુલાઈ 2022 59,150
જમ્મુ 05 જુલાઈ 2022 59,250
કાંગરા 05 જુલાઈ 2022 59,220
કપુરથલા 05 જુલાઈ 2022 59,150
કઠુઆ 05 જુલાઈ 2022 59,250
કિશ્ત્વર 05 જુલાઈ 2022 59,250
કુલગામ 05 જુલાઈ 2022 59,250
પઠાણકોટ 05 જુલાઈ 2022 59,150
પૂંછ 05 જુલાઈ 2022 59,250
પુલવામા 05 જુલાઈ 2022 59,250
રાજૌરી 05 જુલાઈ 2022 59,250
રામબન 05 જુલાઈ 2022 59,250
રિયાસી 05 જુલાઈ 2022 59,250
સામ્બા 05 જુલાઈ 2022 59,250
શોપિયન 05 જુલાઈ 2022 59,250
શ્રીનગર 05 જુલાઈ 2022 59,250
તરણ તરણ 05 જુલાઈ 2022 59,150
ઉધમપુર 05 જુલાઈ 2022 59,250
જમ્મુ : ચાંદીના ભાવ