ઝારગ્રામ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઝારગ્રામ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલેશ્વર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બંકુરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
બરધમન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
બોકારો 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ધનબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પૂર્વ સિંહભૂમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
હુગલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
હાવડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
ઝારગ્રામ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
કોલકાતા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
મયુરભંજ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ઉત્તર 24 પરગણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પાસચિમ બર્ધમાન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પાસચિમ મેદનીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પૂર્વ બર્ધમાન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પુર્બા મેદનીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પુરૂલિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
સરૈકલા ખરાસાવન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
દક્ષિણ 24 પરગણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ઝારગ્રામ : સોનાનો ભાવ

ઝારગ્રામ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલેશ્વર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બંકુરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
બરધમન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
બોકારો 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ધનબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પૂર્વ સિંહભૂમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
હુગલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
હાવડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
ઝારગ્રામ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
કોલકાતા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
મયુરભંજ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ઉત્તર 24 પરગણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પાસચિમ બર્ધમાન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પાસચિમ મેદનીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પૂર્વ બર્ધમાન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પુર્બા મેદનીપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પુરૂલિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
સરૈકલા ખરાસાવન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
દક્ષિણ 24 પરગણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ઝારગ્રામ : ચાંદીના ભાવ