જોધપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જોધપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવલ્લી 03 કુચ 2024 63,760
જાલોર 03 કુચ 2024 63,670
જોધપુર 03 કુચ 2024 63,670
નાગૌર 03 કુચ 2024 63,670
પાલી 03 કુચ 2024 63,670
રાજસમંદ 03 કુચ 2024 63,670
સિરોહી 03 કુચ 2024 63,670
જોધપુર : સોનાનો ભાવ

જોધપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવલ્લી 03 કુચ 2024 72,290
જાલોર 03 કુચ 2024 72,190
જોધપુર 03 કુચ 2024 72,190
નાગૌર 03 કુચ 2024 72,190
પાલી 03 કુચ 2024 72,190
રાજસમંદ 03 કુચ 2024 72,190
સિરોહી 03 કુચ 2024 72,190
જોધપુર : ચાંદીના ભાવ