જોધપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જોધપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવલ્લી 07 જુલાઈ 2022 52,570
જાલોર 07 જુલાઈ 2022 52,500
જોધપુર 07 જુલાઈ 2022 52,500
નાગૌર 07 જુલાઈ 2022 52,500
પાલી 07 જુલાઈ 2022 52,500
રાજસમંદ 07 જુલાઈ 2022 52,500
સિરોહી 07 જુલાઈ 2022 52,500
જોધપુર : સોનાનો ભાવ

જોધપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવલ્લી 07 જુલાઈ 2022 58,270
જાલોર 07 જુલાઈ 2022 58,190
જોધપુર 07 જુલાઈ 2022 58,190
નાગૌર 07 જુલાઈ 2022 58,190
પાલી 07 જુલાઈ 2022 58,190
રાજસમંદ 07 જુલાઈ 2022 58,190
સિરોહી 07 જુલાઈ 2022 58,190
જોધપુર : ચાંદીના ભાવ