જોગુલંબા ગડવાલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જોગુલંબા ગડવાલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 03 જુલાઈ 2022 51,780
બેલેરી 03 જુલાઈ 2022 51,740
જોગુલંબા ગડવાલ 03 જુલાઈ 2022 51,780
કુર્નૂલ 03 જુલાઈ 2022 51,780
મહેબુબનગર 03 જુલાઈ 2022 51,780
નાગરકૃણૂલ 03 જુલાઈ 2022 51,780
રાયચુર 03 જુલાઈ 2022 51,740
વાનાપાર્થી 03 જુલાઈ 2022 51,780
યાદગીર 03 જુલાઈ 2022 51,740
જોગુલંબા ગડવાલ : સોનાનો ભાવ

જોગુલંબા ગડવાલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 03 જુલાઈ 2022 59,790
બેલેરી 03 જુલાઈ 2022 59,740
જોગુલંબા ગડવાલ 03 જુલાઈ 2022 59,790
કુર્નૂલ 03 જુલાઈ 2022 59,790
મહેબુબનગર 03 જુલાઈ 2022 59,790
નાગરકૃણૂલ 03 જુલાઈ 2022 59,790
રાયચુર 03 જુલાઈ 2022 59,740
વાનાપાર્થી 03 જુલાઈ 2022 59,790
યાદગીર 03 જુલાઈ 2022 59,740
જોગુલંબા ગડવાલ : ચાંદીના ભાવ