જોગુલંબા ગડવાલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જોગુલંબા ગડવાલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 17 એપ્રિલ 2024 73,110
બેલેરી 17 એપ્રિલ 2024 73,050
જોગુલંબા ગડવાલ 17 એપ્રિલ 2024 73,110
કુર્નૂલ 17 એપ્રિલ 2024 73,110
મહેબુબનગર 17 એપ્રિલ 2024 73,110
નાગરકૃણૂલ 17 એપ્રિલ 2024 73,110
રાયચુર 17 એપ્રિલ 2024 73,050
વાનાપાર્થી 17 એપ્રિલ 2024 73,110
યાદગીર 17 એપ્રિલ 2024 73,050
જોગુલંબા ગડવાલ : સોનાનો ભાવ

જોગુલંબા ગડવાલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 17 એપ્રિલ 2024 83,830
બેલેરી 17 એપ્રિલ 2024 83,760
જોગુલંબા ગડવાલ 17 એપ્રિલ 2024 83,830
કુર્નૂલ 17 એપ્રિલ 2024 83,830
મહેબુબનગર 17 એપ્રિલ 2024 83,830
નાગરકૃણૂલ 17 એપ્રિલ 2024 83,830
રાયચુર 17 એપ્રિલ 2024 83,760
વાનાપાર્થી 17 એપ્રિલ 2024 83,830
યાદગીર 17 એપ્રિલ 2024 83,760
જોગુલંબા ગડવાલ : ચાંદીના ભાવ