જુનાગઢ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જુનાગઢ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમરેલી 17 એપ્રિલ 2024 73,090
બોટાદ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
દેવભૂમિ દ્વારકા 17 એપ્રિલ 2024 73,090
દીવ 17 એપ્રિલ 2024 73,110
ગીર સોમનાથ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
જામનગર 17 એપ્રિલ 2024 73,090
જુનાગઢ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
મોરબી 17 એપ્રિલ 2024 73,090
પોરબંદર 17 એપ્રિલ 2024 73,090
રાજકોટ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
જુનાગઢ : સોનાનો ભાવ

જુનાગઢ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમરેલી 17 એપ્રિલ 2024 83,810
બોટાદ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
દેવભૂમિ દ્વારકા 17 એપ્રિલ 2024 83,810
દીવ 17 એપ્રિલ 2024 83,830
ગીર સોમનાથ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
જામનગર 17 એપ્રિલ 2024 83,810
જુનાગઢ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
મોરબી 17 એપ્રિલ 2024 83,810
પોરબંદર 17 એપ્રિલ 2024 83,810
રાજકોટ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
જુનાગઢ : ચાંદીના ભાવ