જુનાગઢ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

જુનાગઢ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમરેલી 02 જુલાઈ 2022 51,770
બોટાદ 02 જુલાઈ 2022 51,770
દેવભૂમિ દ્વારકા 02 જુલાઈ 2022 51,770
દીવ 02 જુલાઈ 2022 51,780
ગીર સોમનાથ 02 જુલાઈ 2022 51,770
જામનગર 02 જુલાઈ 2022 51,770
જુનાગઢ 02 જુલાઈ 2022 51,770
મોરબી 02 જુલાઈ 2022 51,770
પોરબંદર 02 જુલાઈ 2022 51,770
રાજકોટ 02 જુલાઈ 2022 51,770
જુનાગઢ : સોનાનો ભાવ

જુનાગઢ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમરેલી 02 જુલાઈ 2022 59,770
બોટાદ 02 જુલાઈ 2022 59,770
દેવભૂમિ દ્વારકા 02 જુલાઈ 2022 59,770
દીવ 02 જુલાઈ 2022 59,790
ગીર સોમનાથ 02 જુલાઈ 2022 59,770
જામનગર 02 જુલાઈ 2022 59,770
જુનાગઢ 02 જુલાઈ 2022 59,770
મોરબી 02 જુલાઈ 2022 59,770
પોરબંદર 02 જુલાઈ 2022 59,770
રાજકોટ 02 જુલાઈ 2022 59,770
જુનાગઢ : ચાંદીના ભાવ