કામરેડ્ડી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કામરેડ્ડી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 03 કુચ 2024 63,780
બિદર 03 કુચ 2024 63,730
હૈદરાબાદ 03 કુચ 2024 63,780
જગિતીય 03 કુચ 2024 63,780
જનગાંવ 03 કુચ 2024 63,780
કામરેડ્ડી 03 કુચ 2024 63,780
કરીમ નગર 03 કુચ 2024 63,780
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 03 કુચ 2024 63,780
માન્ચેરીયલ 03 કુચ 2024 63,780
મેડક 03 કુચ 2024 63,780
મેડચલ મલકજગિરી 03 કુચ 2024 63,780
નલગોંડા 03 કુચ 2024 63,780
નાંદેડ 03 કુચ 2024 63,680
નિર્મલ 03 કુચ 2024 63,780
નિઝમાબાદ 03 કુચ 2024 63,780
પેડદાપલ્લી 03 કુચ 2024 63,780
રાજન્ના સિસિલા 03 કુચ 2024 63,780
રંગરેડ્ડી 03 કુચ 2024 63,780
સંગરેડ્ડી 03 કુચ 2024 63,780
સિદ્દીપેત 03 કુચ 2024 63,780
વિકરાબાદ 03 કુચ 2024 63,780
વારંગલ 03 કુચ 2024 63,780
વારંગલ ગ્રામીણ 03 કુચ 2024 63,780
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 03 કુચ 2024 63,780
કામરેડ્ડી : સોનાનો ભાવ

કામરેડ્ડી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 03 કુચ 2024 72,310
બિદર 03 કુચ 2024 72,250
હૈદરાબાદ 03 કુચ 2024 72,310
જગિતીય 03 કુચ 2024 72,310
જનગાંવ 03 કુચ 2024 72,310
કામરેડ્ડી 03 કુચ 2024 72,310
કરીમ નગર 03 કુચ 2024 72,310
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 03 કુચ 2024 72,310
માન્ચેરીયલ 03 કુચ 2024 72,310
મેડક 03 કુચ 2024 72,310
મેડચલ મલકજગિરી 03 કુચ 2024 72,310
નલગોંડા 03 કુચ 2024 72,310
નાંદેડ 03 કુચ 2024 72,200
નિર્મલ 03 કુચ 2024 72,310
નિઝમાબાદ 03 કુચ 2024 72,310
પેડદાપલ્લી 03 કુચ 2024 72,310
રાજન્ના સિસિલા 03 કુચ 2024 72,310
રંગરેડ્ડી 03 કુચ 2024 72,310
સંગરેડ્ડી 03 કુચ 2024 72,310
સિદ્દીપેત 03 કુચ 2024 72,310
વિકરાબાદ 03 કુચ 2024 72,310
વારંગલ 03 કુચ 2024 72,310
વારંગલ ગ્રામીણ 03 કુચ 2024 72,310
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 03 કુચ 2024 72,310
કામરેડ્ડી : ચાંદીના ભાવ