કાંધમાલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કાંધમાલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંગુલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બારગgarh 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બોલાંગીર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બૌધ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગજપતિ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગંજામ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કલાહંડી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કાંધમાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ખોરધા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
નયગh 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ન્યુપર્હા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
રાયગડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સંબલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સોનાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કાંધમાલ : સોનાનો ભાવ

કાંધમાલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંગુલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બારગgarh 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બોલાંગીર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બૌધ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગજપતિ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગંજામ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કલાહંડી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કાંધમાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ખોરધા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
નયગh 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ન્યુપર્હા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
રાયગડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સંબલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સોનાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કાંધમાલ : ચાંદીના ભાવ