કન્નુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કન્નુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
દક્ષિણ કન્નડ 05 જુલાઈ 2022 53,170
હસન 05 જુલાઈ 2022 53,170
કન્નુર 05 જુલાઈ 2022 53,290
કસરગોદ 05 જુલાઈ 2022 53,290
કોડાગુ 05 જુલાઈ 2022 53,170
કોઝિકોડ 05 જુલાઈ 2022 53,290
માહે 05 જુલાઈ 2022 53,320
મલપ્પુરમ 05 જુલાઈ 2022 53,290
મૈસુર 05 જુલાઈ 2022 53,170
નીલગિરિસ 05 જુલાઈ 2022 53,280
વાયનાડ 05 જુલાઈ 2022 53,290
કન્નુર : સોનાનો ભાવ

કન્નુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
દક્ષિણ કન્નડ 05 જુલાઈ 2022 59,140
હસન 05 જુલાઈ 2022 59,140
કન્નુર 05 જુલાઈ 2022 59,270
કસરગોદ 05 જુલાઈ 2022 59,270
કોડાગુ 05 જુલાઈ 2022 59,140
કોઝિકોડ 05 જુલાઈ 2022 59,270
માહે 05 જુલાઈ 2022 59,300
મલપ્પુરમ 05 જુલાઈ 2022 59,270
મૈસુર 05 જુલાઈ 2022 59,140
નીલગિરિસ 05 જુલાઈ 2022 59,260
વાયનાડ 05 જુલાઈ 2022 59,270
કન્નુર : ચાંદીના ભાવ