કાનપુર રૂરલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કાનપુર રૂરલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
Uraરૈયા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
બંદા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
બારાબંકી 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
ભીંડ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,340
દતિયા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,340
ઇટાવા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
ફરુકખાબાદ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
ફતેહપુર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
ફિરોઝાબાદ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
હમીરપુર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
હરદોઈ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
જલાઉન 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
કન્નુજ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
કાનપુર રૂરલ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
કાનપુર અર્બન 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
લખનૌ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
મહોબા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
મૈનપુરી 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
રાય બરેલી 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
સંત રવિ નગર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
શાહજહાંપુર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
સીતાપુર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
ઉન્નાવ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,290
કાનપુર રૂરલ : સોનાનો ભાવ

કાનપુર રૂરલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
Uraરૈયા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
બંદા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
બારાબંકી 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
ભીંડ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,760
દતિયા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,760
ઇટાવા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
ફરુકખાબાદ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
ફતેહપુર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
ફિરોઝાબાદ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
હમીરપુર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
હરદોઈ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
જલાઉન 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
કન્નુજ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
કાનપુર રૂરલ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
કાનપુર અર્બન 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
લખનૌ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
મહોબા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
મૈનપુરી 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
રાય બરેલી 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
સંત રવિ નગર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
શાહજહાંપુર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
સીતાપુર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
ઉન્નાવ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,700
કાનપુર રૂરલ : ચાંદીના ભાવ