કાનપુર રૂરલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કાનપુર રૂરલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
Uraરૈયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બંદા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બારાબંકી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ભીંડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
દતિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ઇટાવા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ફરુકખાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ફતેહપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ફિરોઝાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
હમીરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
હરદોઈ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
જલાઉન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કન્નુજ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કાનપુર રૂરલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કાનપુર અર્બન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
લખનૌ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
મહોબા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
મૈનપુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
રાય બરેલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સંત રવિ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
શાહજહાંપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સીતાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ઉન્નાવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કાનપુર રૂરલ : સોનાનો ભાવ

કાનપુર રૂરલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
Uraરૈયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બંદા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બારાબંકી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ભીંડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
દતિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ઇટાવા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ફરુકખાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ફતેહપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ફિરોઝાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
હમીરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
હરદોઈ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
જલાઉન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કન્નુજ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કાનપુર રૂરલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કાનપુર અર્બન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
લખનૌ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
મહોબા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
મૈનપુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
રાય બરેલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સંત રવિ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
શાહજહાંપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સીતાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ઉન્નાવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કાનપુર રૂરલ : ચાંદીના ભાવ