ખારગોન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ખારગોન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલીરાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
બરવાની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
બુરહાનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
દેવાસ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ધર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ધુલે 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
હરદા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ઇન્દોર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
જલગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ઝાબુઆ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ખંડવા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ખારગોન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
નંદુરબાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ઉજ્જૈન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ખારગોન : સોનાનો ભાવ

ખારગોન : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલીરાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
બરવાની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
બુરહાનપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
દેવાસ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ધર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ધુલે 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
હરદા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ઇન્દોર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
જલગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ઝાબુઆ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ખંડવા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ખારગોન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
નંદુરબાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ઉજ્જૈન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ખારગોન : ચાંદીના ભાવ