ખોરધા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ખોરધા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંગુલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ભદ્રક 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બૌધ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કટક 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
Henેંકનાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ગંજામ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
જગતસિંગપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
જાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કાંધમાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
કેન્દ્રપરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ખોરધા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
નયગh 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ખોરધા : સોનાનો ભાવ

ખોરધા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંગુલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ભદ્રક 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બૌધ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કટક 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
Henેંકનાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ગંજામ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
જગતસિંગપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
જાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કાંધમાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
કેન્દ્રપરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ખોરધા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
નયગh 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ખોરધા : ચાંદીના ભાવ