કિન્નૌર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કિન્નૌર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
દહેરાદૂન 07 જુલાઈ 2022 52,530
કિન્નૌર 07 જુલાઈ 2022 52,560
કુલ્લુ 07 જુલાઈ 2022 52,560
લાહુલ અને સ્પીતી 07 જુલાઈ 2022 52,560
મંડી 07 જુલાઈ 2022 52,560
રુદ્રપ્રયાગ 07 જુલાઈ 2022 52,530
સિમલા 07 જુલાઈ 2022 52,560
સિરમૌર 07 જુલાઈ 2022 52,560
સોલન 07 જુલાઈ 2022 52,560
તેહરી ગarhવાલ 07 જુલાઈ 2022 52,530
ઉત્તરકાશી 07 જુલાઈ 2022 52,530
કિન્નૌર : સોનાનો ભાવ

કિન્નૌર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
દહેરાદૂન 07 જુલાઈ 2022 58,230
કિન્નૌર 07 જુલાઈ 2022 58,260
કુલ્લુ 07 જુલાઈ 2022 58,260
લાહુલ અને સ્પીતી 07 જુલાઈ 2022 58,260
મંડી 07 જુલાઈ 2022 58,260
રુદ્રપ્રયાગ 07 જુલાઈ 2022 58,230
સિમલા 07 જુલાઈ 2022 58,260
સિરમૌર 07 જુલાઈ 2022 58,260
સોલન 07 જુલાઈ 2022 58,260
તેહરી ગarhવાલ 07 જુલાઈ 2022 58,230
ઉત્તરકાશી 07 જુલાઈ 2022 58,230
કિન્નૌર : ચાંદીના ભાવ