કોલર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોલર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બેંગ્લોર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
બેંગ્લોર રૂરલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
ચામરાજનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
ચિકકાબલ્લાપુરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
ચિત્તૂર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
ધર્મપુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
કોલર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
કૃષ્ણગિરિ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
રામનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
તિરુવન્નામla 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
તુમ્કુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
વેલોર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
કોલર : સોનાનો ભાવ

કોલર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બેંગ્લોર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
બેંગ્લોર રૂરલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
ચામરાજનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
ચિકકાબલ્લાપુરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
ચિત્તૂર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ધર્મપુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
કોલર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
કૃષ્ણગિરિ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
રામનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
તિરુવન્નામla 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
તુમ્કુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
વેલોર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
કોલર : ચાંદીના ભાવ