કોલ્હાપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોલ્હાપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બેલગામ 02 જુલાઈ 2022 51,740
બીજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,740
ધરવાડ 02 જુલાઈ 2022 51,740
કોલ્હાપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
પનાજી 02 જુલાઈ 2022 51,710
રત્નાગિરિ 02 જુલાઈ 2022 51,700
સાંગલી 02 જુલાઈ 2022 51,700
સાતારા 02 જુલાઈ 2022 51,700
સિંધુદુર્ગ 02 જુલાઈ 2022 51,700
કોલ્હાપુર : સોનાનો ભાવ

કોલ્હાપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બેલગામ 02 જુલાઈ 2022 59,740
બીજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,740
ધરવાડ 02 જુલાઈ 2022 59,740
કોલ્હાપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
પનાજી 02 જુલાઈ 2022 59,710
રત્નાગિરિ 02 જુલાઈ 2022 59,700
સાંગલી 02 જુલાઈ 2022 59,700
સાતારા 02 જુલાઈ 2022 59,700
સિંધુદુર્ગ 02 જુલાઈ 2022 59,700
કોલ્હાપુર : ચાંદીના ભાવ