કોલકાતા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોલકાતા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 02 કુચ 2024 63,590
બરધમન 02 કુચ 2024 63,590
બીરભૂમ 02 કુચ 2024 63,590
હુગલી 02 કુચ 2024 63,590
હાવડા 02 કુચ 2024 63,590
ઝારગ્રામ 02 કુચ 2024 63,590
કોલકાતા 02 કુચ 2024 63,590
નાદિયા 02 કુચ 2024 63,590
ઉત્તર 24 પરગણા 02 કુચ 2024 63,590
પાસચિમ બર્ધમાન 02 કુચ 2024 63,590
પાસચિમ મેદનીપુર 02 કુચ 2024 63,590
પૂર્વ બર્ધમાન 02 કુચ 2024 63,590
પુર્બા મેદનીપુર 02 કુચ 2024 63,590
દક્ષિણ 24 પરગણા 02 કુચ 2024 63,590
કોલકાતા : સોનાનો ભાવ

કોલકાતા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 02 કુચ 2024 72,100
બરધમન 02 કુચ 2024 72,100
બીરભૂમ 02 કુચ 2024 72,100
હુગલી 02 કુચ 2024 72,100
હાવડા 02 કુચ 2024 72,100
ઝારગ્રામ 02 કુચ 2024 72,100
કોલકાતા 02 કુચ 2024 72,100
નાદિયા 02 કુચ 2024 72,100
ઉત્તર 24 પરગણા 02 કુચ 2024 72,100
પાસચિમ બર્ધમાન 02 કુચ 2024 72,100
પાસચિમ મેદનીપુર 02 કુચ 2024 72,100
પૂર્વ બર્ધમાન 02 કુચ 2024 72,100
પુર્બા મેદનીપુર 02 કુચ 2024 72,100
દક્ષિણ 24 પરગણા 02 કુચ 2024 72,100
કોલકાતા : ચાંદીના ભાવ