કોલકાતા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોલકાતા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 05 જુલાઈ 2022 53,070
બરધમન 05 જુલાઈ 2022 53,070
બીરભૂમ 05 જુલાઈ 2022 53,070
હુગલી 05 જુલાઈ 2022 53,070
હાવડા 05 જુલાઈ 2022 53,070
ઝારગ્રામ 05 જુલાઈ 2022 53,070
કોલકાતા 05 જુલાઈ 2022 53,070
નાદિયા 05 જુલાઈ 2022 53,070
ઉત્તર 24 પરગણા 05 જુલાઈ 2022 53,070
પાસચિમ બર્ધમાન 05 જુલાઈ 2022 53,070
પાસચિમ મેદનીપુર 05 જુલાઈ 2022 53,070
પૂર્વ બર્ધમાન 05 જુલાઈ 2022 53,070
પુર્બા મેદનીપુર 05 જુલાઈ 2022 53,070
દક્ષિણ 24 પરગણા 05 જુલાઈ 2022 53,070
કોલકાતા : સોનાનો ભાવ

કોલકાતા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 05 જુલાઈ 2022 59,020
બરધમન 05 જુલાઈ 2022 59,020
બીરભૂમ 05 જુલાઈ 2022 59,020
હુગલી 05 જુલાઈ 2022 59,020
હાવડા 05 જુલાઈ 2022 59,020
ઝારગ્રામ 05 જુલાઈ 2022 59,020
કોલકાતા 05 જુલાઈ 2022 59,020
નાદિયા 05 જુલાઈ 2022 59,020
ઉત્તર 24 પરગણા 05 જુલાઈ 2022 59,020
પાસચિમ બર્ધમાન 05 જુલાઈ 2022 59,020
પાસચિમ મેદનીપુર 05 જુલાઈ 2022 59,020
પૂર્વ બર્ધમાન 05 જુલાઈ 2022 59,020
પુર્બા મેદનીપુર 05 જુલાઈ 2022 59,020
દક્ષિણ 24 પરગણા 05 જુલાઈ 2022 59,020
કોલકાતા : ચાંદીના ભાવ