કોમરામ ભીમ આસિફાબા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોમરામ ભીમ આસિફાબા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,780
બીજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,680
ચંદ્રપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
દિગલીપુર 02 જુલાઈ 2022 52,190
ગડચિરોલી 02 જુલાઈ 2022 51,700
જગિતીય 02 જુલાઈ 2022 51,780
જયશંકર ભૂપાલપા 02 જુલાઈ 2022 51,780
કામરેડ્ડી 02 જુલાઈ 2022 51,780
કરીમ નગર 02 જુલાઈ 2022 51,780
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 02 જુલાઈ 2022 51,780
માન્ચેરીયલ 02 જુલાઈ 2022 51,780
નિર્મલ 02 જુલાઈ 2022 51,780
નિઝમાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,780
પેડદાપલ્લી 02 જુલાઈ 2022 51,780
રાજન્ના સિસિલા 02 જુલાઈ 2022 51,780
સિદ્દીપેત 02 જુલાઈ 2022 51,780
વારંગલ 02 જુલાઈ 2022 51,780
વારંગલ ગ્રામીણ 02 જુલાઈ 2022 51,780
કોમરામ ભીમ આસિફાબા : સોનાનો ભાવ

કોમરામ ભીમ આસિફાબા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,790
બીજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
ચંદ્રપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
દિગલીપુર 02 જુલાઈ 2022 60,270
ગડચિરોલી 02 જુલાઈ 2022 59,700
જગિતીય 02 જુલાઈ 2022 59,790
જયશંકર ભૂપાલપા 02 જુલાઈ 2022 59,790
કામરેડ્ડી 02 જુલાઈ 2022 59,790
કરીમ નગર 02 જુલાઈ 2022 59,790
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 02 જુલાઈ 2022 59,790
માન્ચેરીયલ 02 જુલાઈ 2022 59,790
નિર્મલ 02 જુલાઈ 2022 59,790
નિઝમાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,790
પેડદાપલ્લી 02 જુલાઈ 2022 59,790
રાજન્ના સિસિલા 02 જુલાઈ 2022 59,790
સિદ્દીપેત 02 જુલાઈ 2022 59,790
વારંગલ 02 જુલાઈ 2022 59,790
વારંગલ ગ્રામીણ 02 જુલાઈ 2022 59,790
કોમરામ ભીમ આસિફાબા : ચાંદીના ભાવ