કોંડાગાંવ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોંડાગાંવ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બાલોડા 07 જુલાઈ 2022 52,480
બીજપુર 07 જુલાઈ 2022 52,480
દાંતેવાડા 07 જુલાઈ 2022 52,480
ધામતારી 07 જુલાઈ 2022 52,480
ગડચિરોલી 07 જુલાઈ 2022 52,500
ગારીયાબંદ 07 જુલાઈ 2022 52,480
જગદલપુર 07 જુલાઈ 2022 52,480
કાંકર 07 જુલાઈ 2022 52,480
કોંડાગાંવ 07 જુલાઈ 2022 52,480
કોરાપૂટ 07 જુલાઈ 2022 52,520
નબરંગપુર 07 જુલાઈ 2022 52,520
ન્યુપર્હા 07 જુલાઈ 2022 52,520
સુકમા 07 જુલાઈ 2022 52,480
કોંડાગાંવ : સોનાનો ભાવ

કોંડાગાંવ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બાલોડા 07 જુલાઈ 2022 58,180
બીજપુર 07 જુલાઈ 2022 58,180
દાંતેવાડા 07 જુલાઈ 2022 58,180
ધામતારી 07 જુલાઈ 2022 58,180
ગડચિરોલી 07 જુલાઈ 2022 58,200
ગારીયાબંદ 07 જુલાઈ 2022 58,180
જગદલપુર 07 જુલાઈ 2022 58,180
કાંકર 07 જુલાઈ 2022 58,180
કોંડાગાંવ 07 જુલાઈ 2022 58,180
કોરાપૂટ 07 જુલાઈ 2022 58,210
નબરંગપુર 07 જુલાઈ 2022 58,210
ન્યુપર્હા 07 જુલાઈ 2022 58,210
સુકમા 07 જુલાઈ 2022 58,180
કોંડાગાંવ : ચાંદીના ભાવ