કોટા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોટા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અગર માલવા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
બરાન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ભીલવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બુંદી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ચિત્તૌરગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ગુના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ઝાલાવાડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
કોટા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
મંદસૌર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
નીમચ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સવાઈમાધોપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
શીઓપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ટોંક 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
કોટા : સોનાનો ભાવ

કોટા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અગર માલવા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
બરાન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
ભીલવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
બુંદી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
ચિત્તૌરગ. 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
ગુના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ઝાલાવાડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
કોટા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
મંદસૌર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
નીમચ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સવાઈમાધોપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
શીઓપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ટોંક 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
કોટા : ચાંદીના ભાવ