કોટ્ટાયમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોટ્ટાયમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલપ્પુઝા 17 એપ્રિલ 2024 73,220
એર્નાકુલમ 17 એપ્રિલ 2024 73,220
ઇડુક્કી 17 એપ્રિલ 2024 73,220
કોલ્લમ 17 એપ્રિલ 2024 73,220
કોટ્ટાયમ 17 એપ્રિલ 2024 73,220
પલક્કડ 17 એપ્રિલ 2024 73,220
પઠાણથિત્તા 17 એપ્રિલ 2024 73,220
ટેની 17 એપ્રિલ 2024 73,210
તિરુવનંતપુરમ 17 એપ્રિલ 2024 73,220
થ્રિસુર 17 એપ્રિલ 2024 73,220
વિરુદુનગર 17 એપ્રિલ 2024 73,210
કોટ્ટાયમ : સોનાનો ભાવ

કોટ્ટાયમ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલપ્પુઝા 17 એપ્રિલ 2024 83,950
એર્નાકુલમ 17 એપ્રિલ 2024 83,950
ઇડુક્કી 17 એપ્રિલ 2024 83,950
કોલ્લમ 17 એપ્રિલ 2024 83,950
કોટ્ટાયમ 17 એપ્રિલ 2024 83,950
પલક્કડ 17 એપ્રિલ 2024 83,950
પઠાણથિત્તા 17 એપ્રિલ 2024 83,950
ટેની 17 એપ્રિલ 2024 83,940
તિરુવનંતપુરમ 17 એપ્રિલ 2024 83,950
થ્રિસુર 17 એપ્રિલ 2024 83,950
વિરુદુનગર 17 એપ્રિલ 2024 83,940
કોટ્ટાયમ : ચાંદીના ભાવ