કોટ્ટાયમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કોટ્ટાયમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલપ્પુઝા 05 જુલાઈ 2022 53,290
એર્નાકુલમ 05 જુલાઈ 2022 53,290
ઇડુક્કી 05 જુલાઈ 2022 53,290
કોલ્લમ 05 જુલાઈ 2022 53,290
કોટ્ટાયમ 05 જુલાઈ 2022 53,290
પલક્કડ 05 જુલાઈ 2022 53,290
પઠાણથિત્તા 05 જુલાઈ 2022 53,290
ટેની 05 જુલાઈ 2022 53,280
તિરુવનંતપુરમ 05 જુલાઈ 2022 53,290
થ્રિસુર 05 જુલાઈ 2022 53,290
વિરુદુનગર 05 જુલાઈ 2022 53,280
કોટ્ટાયમ : સોનાનો ભાવ

કોટ્ટાયમ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલપ્પુઝા 05 જુલાઈ 2022 59,270
એર્નાકુલમ 05 જુલાઈ 2022 59,270
ઇડુક્કી 05 જુલાઈ 2022 59,270
કોલ્લમ 05 જુલાઈ 2022 59,270
કોટ્ટાયમ 05 જુલાઈ 2022 59,270
પલક્કડ 05 જુલાઈ 2022 59,270
પઠાણથિત્તા 05 જુલાઈ 2022 59,270
ટેની 05 જુલાઈ 2022 59,260
તિરુવનંતપુરમ 05 જુલાઈ 2022 59,270
થ્રિસુર 05 જુલાઈ 2022 59,270
વિરુદુનગર 05 જુલાઈ 2022 59,260
કોટ્ટાયમ : ચાંદીના ભાવ