કૃષ્ણગિરિ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કૃષ્ણગિરિ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બેંગ્લોર 07 જુલાઈ 2022 52,540
બેંગ્લોર રૂરલ 07 જુલાઈ 2022 52,540
ચામરાજનગર 07 જુલાઈ 2022 52,540
ચિકકાબલ્લાપુરા 07 જુલાઈ 2022 52,540
ચિત્તૂર 07 જુલાઈ 2022 52,590
ધર્મપુરી 07 જુલાઈ 2022 52,650
ઇરોડ 07 જુલાઈ 2022 52,650
કોલર 07 જુલાઈ 2022 52,540
કૃષ્ણગિરિ 07 જુલાઈ 2022 52,650
માંડ્યા 07 જુલાઈ 2022 52,540
મૈસુર 07 જુલાઈ 2022 52,540
નમક્કલ 07 જુલાઈ 2022 52,650
રામનગર 07 જુલાઈ 2022 52,540
સાલેમ 07 જુલાઈ 2022 52,650
તિરુવન્નામla 07 જુલાઈ 2022 52,650
તુમ્કુર 07 જુલાઈ 2022 52,540
વેલોર 07 જુલાઈ 2022 52,650
વિલુપુરમ 07 જુલાઈ 2022 52,650
કૃષ્ણગિરિ : સોનાનો ભાવ

કૃષ્ણગિરિ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બેંગ્લોર 07 જુલાઈ 2022 58,240
બેંગ્લોર રૂરલ 07 જુલાઈ 2022 58,240
ચામરાજનગર 07 જુલાઈ 2022 58,240
ચિકકાબલ્લાપુરા 07 જુલાઈ 2022 58,240
ચિત્તૂર 07 જુલાઈ 2022 58,290
ધર્મપુરી 07 જુલાઈ 2022 58,360
ઇરોડ 07 જુલાઈ 2022 58,360
કોલર 07 જુલાઈ 2022 58,240
કૃષ્ણગિરિ 07 જુલાઈ 2022 58,360
માંડ્યા 07 જુલાઈ 2022 58,240
મૈસુર 07 જુલાઈ 2022 58,240
નમક્કલ 07 જુલાઈ 2022 58,360
રામનગર 07 જુલાઈ 2022 58,240
સાલેમ 07 જુલાઈ 2022 58,360
તિરુવન્નામla 07 જુલાઈ 2022 58,360
તુમ્કુર 07 જુલાઈ 2022 58,240
વેલોર 07 જુલાઈ 2022 58,360
વિલુપુરમ 07 જુલાઈ 2022 58,360
કૃષ્ણગિરિ : ચાંદીના ભાવ