કુશીનગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કુશીનગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 07 જુલાઈ 2022 52,520
આઝમગ. 07 જુલાઈ 2022 52,520
બલિયા 07 જુલાઈ 2022 52,520
બસ્તી 07 જુલાઈ 2022 52,520
બેટિઆહ 07 જુલાઈ 2022 52,480
ભોજપુર 07 જુલાઈ 2022 52,480
બક્સર 07 જુલાઈ 2022 52,480
છપરા 07 જુલાઈ 2022 52,480
દેવરિયા 07 જુલાઈ 2022 52,520
ગાજીપુર 07 જુલાઈ 2022 52,520
ગોપાલગંજ 07 જુલાઈ 2022 52,480
ગોરખપુર 07 જુલાઈ 2022 52,520
કુશીનગર 07 જુલાઈ 2022 52,520
મહારાજગંજ 07 જુલાઈ 2022 52,520
મૌનાથભંજન 07 જુલાઈ 2022 52,520
મોતીહારી 07 જુલાઈ 2022 52,480
સંત કબીર નગર 07 જુલાઈ 2022 52,520
શીઓહર 07 જુલાઈ 2022 52,480
સિધ્ધાર્થનગર 07 જુલાઈ 2022 52,520
સીતામhiી 07 જુલાઈ 2022 52,480
સીવાન 07 જુલાઈ 2022 52,480
કુશીનગર : સોનાનો ભાવ

કુશીનગર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 07 જુલાઈ 2022 58,210
આઝમગ. 07 જુલાઈ 2022 58,210
બલિયા 07 જુલાઈ 2022 58,210
બસ્તી 07 જુલાઈ 2022 58,210
બેટિઆહ 07 જુલાઈ 2022 58,170
ભોજપુર 07 જુલાઈ 2022 58,170
બક્સર 07 જુલાઈ 2022 58,170
છપરા 07 જુલાઈ 2022 58,170
દેવરિયા 07 જુલાઈ 2022 58,210
ગાજીપુર 07 જુલાઈ 2022 58,210
ગોપાલગંજ 07 જુલાઈ 2022 58,170
ગોરખપુર 07 જુલાઈ 2022 58,210
કુશીનગર 07 જુલાઈ 2022 58,210
મહારાજગંજ 07 જુલાઈ 2022 58,210
મૌનાથભંજન 07 જુલાઈ 2022 58,210
મોતીહારી 07 જુલાઈ 2022 58,170
સંત કબીર નગર 07 જુલાઈ 2022 58,210
શીઓહર 07 જુલાઈ 2022 58,170
સિધ્ધાર્થનગર 07 જુલાઈ 2022 58,210
સીતામhiી 07 જુલાઈ 2022 58,170
સીવાન 07 જુલાઈ 2022 58,170
કુશીનગર : ચાંદીના ભાવ