લોહરદગા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

લોહરદગા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
Aurangરંગાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,670
બલરામપુર 02 જુલાઈ 2022 51,680
બોકારો 02 જુલાઈ 2022 51,710
ચત્ર 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગarhવા 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગયા 02 જુલાઈ 2022 51,670
ગુમલા 02 જુલાઈ 2022 51,710
હજારીબાગ 02 જુલાઈ 2022 51,710
જશપુર 02 જુલાઈ 2022 51,680
ખુન્તી 02 જુલાઈ 2022 51,710
કોડરમા 02 જુલાઈ 2022 51,710
લતેહર 02 જુલાઈ 2022 51,710
લોહરદગા 02 જુલાઈ 2022 51,710
પલામાઉ 02 જુલાઈ 2022 51,710
રામગgarh 02 જુલાઈ 2022 51,710
રાંચી 02 જુલાઈ 2022 51,710
સરૈકલા ખરાસાવન 02 જુલાઈ 2022 51,710
સિમડેગા 02 જુલાઈ 2022 51,710
સુંદરગgarh 02 જુલાઈ 2022 51,710
સરગુજા 02 જુલાઈ 2022 51,680
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 02 જુલાઈ 2022 51,710
લોહરદગા : સોનાનો ભાવ

લોહરદગા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
Aurangરંગાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,670
બલરામપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
બોકારો 02 જુલાઈ 2022 59,710
ચત્ર 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગarhવા 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગયા 02 જુલાઈ 2022 59,670
ગુમલા 02 જુલાઈ 2022 59,710
હજારીબાગ 02 જુલાઈ 2022 59,710
જશપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
ખુન્તી 02 જુલાઈ 2022 59,710
કોડરમા 02 જુલાઈ 2022 59,710
લતેહર 02 જુલાઈ 2022 59,710
લોહરદગા 02 જુલાઈ 2022 59,710
પલામાઉ 02 જુલાઈ 2022 59,710
રામગgarh 02 જુલાઈ 2022 59,710
રાંચી 02 જુલાઈ 2022 59,710
સરૈકલા ખરાસાવન 02 જુલાઈ 2022 59,710
સિમડેગા 02 જુલાઈ 2022 59,710
સુંદરગgarh 02 જુલાઈ 2022 59,710
સરગુજા 02 જુલાઈ 2022 59,670
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 02 જુલાઈ 2022 59,710
લોહરદગા : ચાંદીના ભાવ