લોહરદગા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

લોહરદગા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
Aurangરંગાબાદ 26 મે 2024 71,460
બલરામપુર 26 મે 2024 71,470
બોકારો 26 મે 2024 71,520
ચત્ર 26 મે 2024 71,520
ગarhવા 26 મે 2024 71,520
ગયા 26 મે 2024 71,460
ગુમલા 26 મે 2024 71,520
હજારીબાગ 26 મે 2024 71,520
જશપુર 26 મે 2024 71,470
ખુન્તી 26 મે 2024 71,520
કોડરમા 26 મે 2024 71,520
લતેહર 26 મે 2024 71,520
લોહરદગા 26 મે 2024 71,520
પલામાઉ 26 મે 2024 71,520
રામગgarh 26 મે 2024 71,520
રાંચી 26 મે 2024 71,520
સરૈકલા ખરાસાવન 26 મે 2024 71,520
સિમડેગા 26 મે 2024 71,520
સુંદરગgarh 26 મે 2024 71,520
સરગુજા 26 મે 2024 71,470
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 26 મે 2024 71,520
લોહરદગા : સોનાનો ભાવ

લોહરદગા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
Aurangરંગાબાદ 26 મે 2024 90,550
બલરામપુર 26 મે 2024 90,560
બોકારો 26 મે 2024 90,620
ચત્ર 26 મે 2024 90,620
ગarhવા 26 મે 2024 90,620
ગયા 26 મે 2024 90,550
ગુમલા 26 મે 2024 90,620
હજારીબાગ 26 મે 2024 90,620
જશપુર 26 મે 2024 90,560
ખુન્તી 26 મે 2024 90,620
કોડરમા 26 મે 2024 90,620
લતેહર 26 મે 2024 90,620
લોહરદગા 26 મે 2024 90,620
પલામાઉ 26 મે 2024 90,620
રામગgarh 26 મે 2024 90,620
રાંચી 26 મે 2024 90,620
સરૈકલા ખરાસાવન 26 મે 2024 90,620
સિમડેગા 26 મે 2024 90,620
સુંદરગgarh 26 મે 2024 90,620
સરગુજા 26 મે 2024 90,560
પશ્ચિમ સિંહભૂમ 26 મે 2024 90,620
લોહરદગા : ચાંદીના ભાવ