લોહિત : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

લોહિત : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચાંગલાંગ 03 જુલાઈ 2022 51,850
ડિબ્રુગarh 03 જુલાઈ 2022 51,810
પૂર્વ સિયાંગ 03 જુલાઈ 2022 51,850
લોહિત 03 જુલાઈ 2022 51,850
ઝંખના 03 જુલાઈ 2022 51,850
લોઅર દિબાંગ વેલી 03 જુલાઈ 2022 51,850
ટીનસુકિયા 03 જુલાઈ 2022 51,810
અપર દિબાંગ વેલી 03 જુલાઈ 2022 51,850
વેસ્ટ સિયાંગ 03 જુલાઈ 2022 51,850
લોહિત : સોનાનો ભાવ

લોહિત : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચાંગલાંગ 03 જુલાઈ 2022 59,870
ડિબ્રુગarh 03 જુલાઈ 2022 59,820
પૂર્વ સિયાંગ 03 જુલાઈ 2022 59,870
લોહિત 03 જુલાઈ 2022 59,870
ઝંખના 03 જુલાઈ 2022 59,870
લોઅર દિબાંગ વેલી 03 જુલાઈ 2022 59,870
ટીનસુકિયા 03 જુલાઈ 2022 59,820
અપર દિબાંગ વેલી 03 જુલાઈ 2022 59,870
વેસ્ટ સિયાંગ 03 જુલાઈ 2022 59,870
લોહિત : ચાંદીના ભાવ