મહાબુબાબાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મહાબુબાબાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
બીજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
ગુંટુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
જનગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
જયશંકર ભૂપાલપા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
કરીમ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
ખમ્મમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
માચિલીપટ્ટનમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
મહાબુબાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
માન્ચેરીયલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
મેડચલ મલકજગિરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
નલગોંડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
પેડદાપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
રાજન્ના સિસિલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
સિદ્દીપેત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
સૂર્યપેટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
વારંગલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
વારંગલ ગ્રામીણ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
મહાબુબાબાદ : સોનાનો ભાવ

મહાબુબાબાદ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
બીજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
ગુંટુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
જનગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
જયશંકર ભૂપાલપા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કરીમ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
ખમ્મમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
માચિલીપટ્ટનમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
મહાબુબાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
માન્ચેરીયલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
મેડચલ મલકજગિરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
નલગોંડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
પેડદાપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રાજન્ના સિસિલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
સિદ્દીપેત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
સૂર્યપેટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
વારંગલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
વારંગલ ગ્રામીણ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
મહાબુબાબાદ : ચાંદીના ભાવ