મૈનપુરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મૈનપુરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આગ્રા 03 જુલાઈ 2022 51,710
અલીગ. 03 જુલાઈ 2022 51,710
Uraરૈયા 03 જુલાઈ 2022 51,710
બરેલી 03 જુલાઈ 2022 51,710
ભરતપુર 03 જુલાઈ 2022 51,690
ભીંડ 03 જુલાઈ 2022 51,750
બડાઉન 03 જુલાઈ 2022 51,710
ધૌલપુર 03 જુલાઈ 2022 51,690
ઇટાહ 03 જુલાઈ 2022 51,710
ઇટાવા 03 જુલાઈ 2022 51,710
ફરુકખાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,710
ફિરોઝાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,710
ગ્વાલિયર 03 જુલાઈ 2022 51,750
હરદોઈ 03 જુલાઈ 2022 51,710
હાથરસ 03 જુલાઈ 2022 51,710
જલાઉન 03 જુલાઈ 2022 51,710
કન્નુજ 03 જુલાઈ 2022 51,710
કાનપુર રૂરલ 03 જુલાઈ 2022 51,710
કાનપુર અર્બન 03 જુલાઈ 2022 51,710
કાશી રામ નગર 03 જુલાઈ 2022 51,710
મૈનપુરી 03 જુલાઈ 2022 51,710
મથુરા 03 જુલાઈ 2022 51,710
મુરેના 03 જુલાઈ 2022 51,750
સંભલ 03 જુલાઈ 2022 51,710
સંત રવિ નગર 03 જુલાઈ 2022 51,710
શાહજહાંપુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
મૈનપુરી : સોનાનો ભાવ

મૈનપુરી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આગ્રા 03 જુલાઈ 2022 59,710
અલીગ. 03 જુલાઈ 2022 59,710
Uraરૈયા 03 જુલાઈ 2022 59,710
બરેલી 03 જુલાઈ 2022 59,710
ભરતપુર 03 જુલાઈ 2022 59,690
ભીંડ 03 જુલાઈ 2022 59,760
બડાઉન 03 જુલાઈ 2022 59,710
ધૌલપુર 03 જુલાઈ 2022 59,690
ઇટાહ 03 જુલાઈ 2022 59,710
ઇટાવા 03 જુલાઈ 2022 59,710
ફરુકખાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,710
ફિરોઝાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,710
ગ્વાલિયર 03 જુલાઈ 2022 59,760
હરદોઈ 03 જુલાઈ 2022 59,710
હાથરસ 03 જુલાઈ 2022 59,710
જલાઉન 03 જુલાઈ 2022 59,710
કન્નુજ 03 જુલાઈ 2022 59,710
કાનપુર રૂરલ 03 જુલાઈ 2022 59,710
કાનપુર અર્બન 03 જુલાઈ 2022 59,710
કાશી રામ નગર 03 જુલાઈ 2022 59,710
મૈનપુરી 03 જુલાઈ 2022 59,710
મથુરા 03 જુલાઈ 2022 59,710
મુરેના 03 જુલાઈ 2022 59,760
સંભલ 03 જુલાઈ 2022 59,710
સંત રવિ નગર 03 જુલાઈ 2022 59,710
શાહજહાંપુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
મૈનપુરી : ચાંદીના ભાવ