મલપ્પુરમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મલપ્પુરમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
કોઈમ્બતુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
એર્નાકુલમ 02 જુલાઈ 2022 51,850
કન્નુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
કોડાગુ 02 જુલાઈ 2022 51,740
કોઝિકોડ 02 જુલાઈ 2022 51,850
માહે 02 જુલાઈ 2022 51,880
મલપ્પુરમ 02 જુલાઈ 2022 51,850
મૈસુર 02 જુલાઈ 2022 51,740
નીલગિરિસ 02 જુલાઈ 2022 51,850
પલક્કડ 02 જુલાઈ 2022 51,850
થ્રિસુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુપુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
વાયનાડ 02 જુલાઈ 2022 51,850
મલપ્પુરમ : સોનાનો ભાવ

મલપ્પુરમ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
કોઈમ્બતુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
એર્નાકુલમ 02 જુલાઈ 2022 59,870
કન્નુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
કોડાગુ 02 જુલાઈ 2022 59,740
કોઝિકોડ 02 જુલાઈ 2022 59,870
માહે 02 જુલાઈ 2022 59,900
મલપ્પુરમ 02 જુલાઈ 2022 59,870
મૈસુર 02 જુલાઈ 2022 59,740
નીલગિરિસ 02 જુલાઈ 2022 59,870
પલક્કડ 02 જુલાઈ 2022 59,870
થ્રિસુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુપુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
વાયનાડ 02 જુલાઈ 2022 59,870
મલપ્પુરમ : ચાંદીના ભાવ