મલપ્પુરમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મલપ્પુરમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
કોઈમ્બતુર 04 કુચ 2024 63,870
એર્નાકુલમ 04 કુચ 2024 63,880
કન્નુર 04 કુચ 2024 63,880
કોડાગુ 04 કુચ 2024 63,730
કોઝિકોડ 04 કુચ 2024 63,880
માહે 04 કુચ 2024 63,910
મલપ્પુરમ 04 કુચ 2024 63,880
મૈસુર 04 કુચ 2024 63,730
નીલગિરિસ 04 કુચ 2024 63,870
પલક્કડ 04 કુચ 2024 63,880
થ્રિસુર 04 કુચ 2024 63,880
તિરુપુર 04 કુચ 2024 63,870
વાયનાડ 04 કુચ 2024 63,880
મલપ્પુરમ : સોનાનો ભાવ

મલપ્પુરમ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
કોઈમ્બતુર 04 કુચ 2024 72,410
એર્નાકુલમ 04 કુચ 2024 72,420
કન્નુર 04 કુચ 2024 72,420
કોડાગુ 04 કુચ 2024 72,260
કોઝિકોડ 04 કુચ 2024 72,420
માહે 04 કુચ 2024 72,460
મલપ્પુરમ 04 કુચ 2024 72,420
મૈસુર 04 કુચ 2024 72,260
નીલગિરિસ 04 કુચ 2024 72,410
પલક્કડ 04 કુચ 2024 72,420
થ્રિસુર 04 કુચ 2024 72,420
તિરુપુર 04 કુચ 2024 72,410
વાયનાડ 04 કુચ 2024 72,420
મલપ્પુરમ : ચાંદીના ભાવ