માલદા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

માલદા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 03 જુલાઈ 2022 51,670
બેન્કા 03 જુલાઈ 2022 51,670
ભાગલપુર 03 જુલાઈ 2022 51,670
દક્ષિણ દિનાજપુર 03 જુલાઈ 2022 51,630
દુમકા 03 જુલાઈ 2022 51,710
ગોડ્ડા 03 જુલાઈ 2022 51,710
જલ્પાઈગુરી 03 જુલાઈ 2022 51,630
કતિહાર 03 જુલાઈ 2022 51,670
ખાગરીયા 03 જુલાઈ 2022 51,670
કિશનગંજ 03 જુલાઈ 2022 51,670
માલદા 03 જુલાઈ 2022 51,630
મુર્શિદાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,630
પાકુર 03 જુલાઈ 2022 51,710
પૂર્ણિયા 03 જુલાઈ 2022 51,670
સાહિબગંજ 03 જુલાઈ 2022 51,710
ઉત્તર દીનાજપુર 03 જુલાઈ 2022 51,630
માલદા : સોનાનો ભાવ

માલદા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 03 જુલાઈ 2022 59,670
બેન્કા 03 જુલાઈ 2022 59,670
ભાગલપુર 03 જુલાઈ 2022 59,670
દક્ષિણ દિનાજપુર 03 જુલાઈ 2022 59,620
દુમકા 03 જુલાઈ 2022 59,710
ગોડ્ડા 03 જુલાઈ 2022 59,710
જલ્પાઈગુરી 03 જુલાઈ 2022 59,620
કતિહાર 03 જુલાઈ 2022 59,670
ખાગરીયા 03 જુલાઈ 2022 59,670
કિશનગંજ 03 જુલાઈ 2022 59,670
માલદા 03 જુલાઈ 2022 59,620
મુર્શિદાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,620
પાકુર 03 જુલાઈ 2022 59,710
પૂર્ણિયા 03 જુલાઈ 2022 59,670
સાહિબગંજ 03 જુલાઈ 2022 59,710
ઉત્તર દીનાજપુર 03 જુલાઈ 2022 59,620
માલદા : ચાંદીના ભાવ