મલકંગીરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મલકંગીરી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
બીજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
દાંતેવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
પૂર્વ ગોદાવરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
જગદલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
જયશંકર ભૂપાલપા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
કોરાપૂટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
મલકંગીરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
નબરંગપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સુકમા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
વિશાખાપટ્ટનમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
વિજિયનગરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
પશ્ચિમ ગોદાવરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
મલકંગીરી : સોનાનો ભાવ

મલકંગીરી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
બીજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
દાંતેવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
પૂર્વ ગોદાવરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
જગદલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
જયશંકર ભૂપાલપા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કોરાપૂટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
મલકંગીરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
નબરંગપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સુકમા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
વિશાખાપટ્ટનમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
વિજિયનગરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
પશ્ચિમ ગોદાવરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
મલકંગીરી : ચાંદીના ભાવ