મમિત : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મમિત : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અગરતલા 17 એપ્રિલ 2024 73,340
આઈઝોલ 17 એપ્રિલ 2024 73,280
બેલોનિયા 17 એપ્રિલ 2024 73,340
કચર 17 એપ્રિલ 2024 73,150
ચંપાળ 17 એપ્રિલ 2024 73,280
ચુરાચંદપુર 17 એપ્રિલ 2024 73,300
ધલાઈ 17 એપ્રિલ 2024 73,340
ધર્મનગર 17 એપ્રિલ 2024 73,340
ગોમતી 17 એપ્રિલ 2024 73,340
હીલાકાંડી 17 એપ્રિલ 2024 73,150
જિરીબમ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
કરીમગંજ 17 એપ્રિલ 2024 73,150
ખોવાઈ 17 એપ્રિલ 2024 73,340
કોલાસિબ 17 એપ્રિલ 2024 73,280
લોંગટલાઈ 17 એપ્રિલ 2024 73,280
લંગલેઇ 17 એપ્રિલ 2024 73,280
મમિત 17 એપ્રિલ 2024 73,280
ફેરઝાળ 17 એપ્રિલ 2024 73,300
સાઇહા 17 એપ્રિલ 2024 73,280
સિપહિજળા 17 એપ્રિલ 2024 73,340
સેરશીપ 17 એપ્રિલ 2024 73,280
ઉનાકોટી 17 એપ્રિલ 2024 73,340
મમિત : સોનાનો ભાવ

મમિત : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અગરતલા 17 એપ્રિલ 2024 84,090
આઈઝોલ 17 એપ્રિલ 2024 84,030
બેલોનિયા 17 એપ્રિલ 2024 84,090
કચર 17 એપ્રિલ 2024 83,870
ચંપાળ 17 એપ્રિલ 2024 84,030
ચુરાચંદપુર 17 એપ્રિલ 2024 84,050
ધલાઈ 17 એપ્રિલ 2024 84,090
ધર્મનગર 17 એપ્રિલ 2024 84,090
ગોમતી 17 એપ્રિલ 2024 84,090
હીલાકાંડી 17 એપ્રિલ 2024 83,870
જિરીબમ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
કરીમગંજ 17 એપ્રિલ 2024 83,870
ખોવાઈ 17 એપ્રિલ 2024 84,090
કોલાસિબ 17 એપ્રિલ 2024 84,030
લોંગટલાઈ 17 એપ્રિલ 2024 84,030
લંગલેઇ 17 એપ્રિલ 2024 84,030
મમિત 17 એપ્રિલ 2024 84,030
ફેરઝાળ 17 એપ્રિલ 2024 84,050
સાઇહા 17 એપ્રિલ 2024 84,030
સિપહિજળા 17 એપ્રિલ 2024 84,090
સેરશીપ 17 એપ્રિલ 2024 84,030
ઉનાકોટી 17 એપ્રિલ 2024 84,090
મમિત : ચાંદીના ભાવ