માંડલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

માંડલા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનુપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
બાલાઘાટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
બેમેટારા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
છિંદવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ડિંડોરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ગોંડિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જબલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
કટની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
કવર્ધા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
માંડલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
મુંગલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,140
નરસિંહપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સિઓની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
શાહડોલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ઉમરિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
માંડલા : સોનાનો ભાવ

માંડલા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનુપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
બાલાઘાટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
બેમેટારા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
છિંદવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ડિંડોરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ગોંડિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જબલપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
કટની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
કવર્ધા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
માંડલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
મુંગલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,770
નરસિંહપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સિઓની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
શાહડોલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ઉમરિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
માંડલા : ચાંદીના ભાવ