માણસા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

માણસા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 07 જુલાઈ 2022 52,490
બાર્નાલા 07 જુલાઈ 2022 52,500
બાથિંડા 07 જુલાઈ 2022 52,500
ભિવાની 07 જુલાઈ 2022 52,490
ચંદીગ. 07 જુલાઈ 2022 52,500
ફરીદકોટ 07 જુલાઈ 2022 52,500
ફતેહાબાદ 07 જુલાઈ 2022 52,490
ફતેહગgarh સાહિબ 07 જુલાઈ 2022 52,500
ફાજિલકા 07 જુલાઈ 2022 52,500
ફિરોઝપુર 07 જુલાઈ 2022 52,500
ગંગાનગર 07 જુલાઈ 2022 52,500
હનુમાનગ 07 જુલાઈ 2022 52,500
હિસાર 07 જુલાઈ 2022 52,490
જલંધર 07 જુલાઈ 2022 52,500
જીંદ 07 જુલાઈ 2022 52,490
કૈથલ 07 જુલાઈ 2022 52,490
કપુરથલા 07 જુલાઈ 2022 52,500
કરનાલ 07 જુલાઈ 2022 52,490
કુરુક્ષેત્ર 07 જુલાઈ 2022 52,490
લુધિયાણા 07 જુલાઈ 2022 52,500
માણસા 07 જુલાઈ 2022 52,500
મોગા 07 જુલાઈ 2022 52,500
મુકતસર 07 જુલાઈ 2022 52,500
પંચકુલા 07 જુલાઈ 2022 52,490
પટિયાલા 07 જુલાઈ 2022 52,500
રૂપનગર 07 જુલાઈ 2022 52,500
સંગ્રુર 07 જુલાઈ 2022 52,500
સાસ નગર 07 જુલાઈ 2022 52,500
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 07 જુલાઈ 2022 52,500
સિરસા 07 જુલાઈ 2022 52,490
માણસા : સોનાનો ભાવ

માણસા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 07 જુલાઈ 2022 58,180
બાર્નાલા 07 જુલાઈ 2022 58,200
બાથિંડા 07 જુલાઈ 2022 58,200
ભિવાની 07 જુલાઈ 2022 58,180
ચંદીગ. 07 જુલાઈ 2022 58,200
ફરીદકોટ 07 જુલાઈ 2022 58,200
ફતેહાબાદ 07 જુલાઈ 2022 58,180
ફતેહગgarh સાહિબ 07 જુલાઈ 2022 58,200
ફાજિલકા 07 જુલાઈ 2022 58,200
ફિરોઝપુર 07 જુલાઈ 2022 58,200
ગંગાનગર 07 જુલાઈ 2022 58,190
હનુમાનગ 07 જુલાઈ 2022 58,190
હિસાર 07 જુલાઈ 2022 58,180
જલંધર 07 જુલાઈ 2022 58,200
જીંદ 07 જુલાઈ 2022 58,180
કૈથલ 07 જુલાઈ 2022 58,180
કપુરથલા 07 જુલાઈ 2022 58,200
કરનાલ 07 જુલાઈ 2022 58,180
કુરુક્ષેત્ર 07 જુલાઈ 2022 58,180
લુધિયાણા 07 જુલાઈ 2022 58,200
માણસા 07 જુલાઈ 2022 58,200
મોગા 07 જુલાઈ 2022 58,200
મુકતસર 07 જુલાઈ 2022 58,200
પંચકુલા 07 જુલાઈ 2022 58,180
પટિયાલા 07 જુલાઈ 2022 58,200
રૂપનગર 07 જુલાઈ 2022 58,200
સંગ્રુર 07 જુલાઈ 2022 58,200
સાસ નગર 07 જુલાઈ 2022 58,200
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 07 જુલાઈ 2022 58,200
સિરસા 07 જુલાઈ 2022 58,180
માણસા : ચાંદીના ભાવ