મૌનાથભંજન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મૌનાથભંજન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
અરવાલ 02 જુલાઈ 2022 51,670
Aurangરંગાબાદ 02 જુલાઈ 2022 51,670
આઝમગ. 02 જુલાઈ 2022 51,710
બલિયા 02 જુલાઈ 2022 51,710
બસ્તી 02 જુલાઈ 2022 51,710
બેટિઆહ 02 જુલાઈ 2022 51,670
ભોજપુર 02 જુલાઈ 2022 51,670
બક્સર 02 જુલાઈ 2022 51,670
ચંદૌલી 02 જુલાઈ 2022 51,710
છપરા 02 જુલાઈ 2022 51,670
દેવરિયા 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગાજીપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
ગોપાલગંજ 02 જુલાઈ 2022 51,670
ગોરખપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
જૈનપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
કૈમૂર 02 જુલાઈ 2022 51,670
કુશીનગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
મહારાજગંજ 02 જુલાઈ 2022 51,710
મૌનાથભંજન 02 જુલાઈ 2022 51,710
મિર્ઝાપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
મોતીહારી 02 જુલાઈ 2022 51,670
રોહતાસ 02 જુલાઈ 2022 51,670
સંત કબીર નગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
સીવાન 02 જુલાઈ 2022 51,670
સુલતાનપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
વારાણસી 02 જુલાઈ 2022 51,710
મૌનાથભંજન : સોનાનો ભાવ

મૌનાથભંજન : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આંબેડકરનગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
અરવાલ 02 જુલાઈ 2022 59,670
Aurangરંગાબાદ 02 જુલાઈ 2022 59,670
આઝમગ. 02 જુલાઈ 2022 59,710
બલિયા 02 જુલાઈ 2022 59,710
બસ્તી 02 જુલાઈ 2022 59,710
બેટિઆહ 02 જુલાઈ 2022 59,670
ભોજપુર 02 જુલાઈ 2022 59,670
બક્સર 02 જુલાઈ 2022 59,670
ચંદૌલી 02 જુલાઈ 2022 59,710
છપરા 02 જુલાઈ 2022 59,670
દેવરિયા 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગાજીપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
ગોપાલગંજ 02 જુલાઈ 2022 59,670
ગોરખપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
જૈનપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
કૈમૂર 02 જુલાઈ 2022 59,670
કુશીનગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
મહારાજગંજ 02 જુલાઈ 2022 59,710
મૌનાથભંજન 02 જુલાઈ 2022 59,710
મિર્ઝાપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
મોતીહારી 02 જુલાઈ 2022 59,670
રોહતાસ 02 જુલાઈ 2022 59,670
સંત કબીર નગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
સીવાન 02 જુલાઈ 2022 59,670
સુલતાનપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
વારાણસી 02 જુલાઈ 2022 59,710
મૌનાથભંજન : ચાંદીના ભાવ