મુરાદાબાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મુરાદાબાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલીગ. 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
અલમોરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,940
અમરોહા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
બાગેશ્વર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,940
બાગપત 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
બરેલી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
બિજનોર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
બડાઉન 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
બુલંદશહેર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
ચંપાવાટ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,940
સિવિલ લાઇન્સ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,830
સંરક્ષણ કોલોની 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,830
ઇટાહ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
ફરીદાબાદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,900
ગૌતમ બુધ નગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
ગાઝિયાબાદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
હાપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
હરિદ્વાર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,940
હાથરસ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
કાશી રામ નગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
મેરઠ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
મુરાદાબાદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
મુઝફ્ફરનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
નૈનીતાલ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,940
નરેલા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,830
નવી દિલ્હી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,830
પલવાલ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,900
પૌરી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,940
પીલીભીત 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
પ્રીત વિહાર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,830
રામપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
સાકેત 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,830
સંભલ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
શાહદરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,830
શાહજહાંપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
શામલી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,930
ઉધમસિંહ નાગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,940
યમુના વિહાર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,830
મુરાદાબાદ : સોનાનો ભાવ

મુરાદાબાદ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલીગ. 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
અલમોરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,470
અમરોહા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
બાગેશ્વર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,470
બાગપત 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
બરેલી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
બિજનોર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
બડાઉન 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
બુલંદશહેર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
ચંપાવાટ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,470
સિવિલ લાઇન્સ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,350
સંરક્ષણ કોલોની 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,350
ઇટાહ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
ફરીદાબાદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,430
ગૌતમ બુધ નગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
ગાઝિયાબાદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
હાપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
હરિદ્વાર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,470
હાથરસ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
કાશી રામ નગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
મેરઠ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
મુરાદાબાદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
મુઝફ્ફરનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
નૈનીતાલ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,470
નરેલા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,350
નવી દિલ્હી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,350
પલવાલ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,430
પૌરી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,470
પીલીભીત 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
પ્રીત વિહાર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,350
રામપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
સાકેત 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,350
સંભલ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
શાહદરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,350
શાહજહાંપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
શામલી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,460
ઉધમસિંહ નાગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,470
યમુના વિહાર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,350
મુરાદાબાદ : ચાંદીના ભાવ