મોરબી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મોરબી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમરેલી 03 જુલાઈ 2022 51,770
બોટાદ 03 જુલાઈ 2022 51,770
જામનગર 03 જુલાઈ 2022 51,770
જુનાગઢ 03 જુલાઈ 2022 51,770
કચ્છ 03 જુલાઈ 2022 51,770
મોરબી 03 જુલાઈ 2022 51,770
રાજકોટ 03 જુલાઈ 2022 51,770
સુરેન્દ્રનગર 03 જુલાઈ 2022 51,770
મોરબી : સોનાનો ભાવ

મોરબી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમરેલી 03 જુલાઈ 2022 59,770
બોટાદ 03 જુલાઈ 2022 59,770
જામનગર 03 જુલાઈ 2022 59,770
જુનાગઢ 03 જુલાઈ 2022 59,770
કચ્છ 03 જુલાઈ 2022 59,770
મોરબી 03 જુલાઈ 2022 59,770
રાજકોટ 03 જુલાઈ 2022 59,770
સુરેન્દ્રનગર 03 જુલાઈ 2022 59,770
મોરબી : ચાંદીના ભાવ