મોરબી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મોરબી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમરેલી 27 મે 2024 72,000
બોટાદ 27 મે 2024 72,000
જામનગર 27 મે 2024 72,000
જુનાગઢ 27 મે 2024 72,000
કચ્છ 27 મે 2024 72,000
મોરબી 27 મે 2024 72,000
રાજકોટ 27 મે 2024 72,000
સુરેન્દ્રનગર 27 મે 2024 72,000
મોરબી : સોનાનો ભાવ

મોરબી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમરેલી 27 મે 2024 92,150
બોટાદ 27 મે 2024 92,150
જામનગર 27 મે 2024 92,150
જુનાગઢ 27 મે 2024 92,150
કચ્છ 27 મે 2024 92,150
મોરબી 27 મે 2024 92,150
રાજકોટ 27 મે 2024 92,150
સુરેન્દ્રનગર 27 મે 2024 92,150
મોરબી : ચાંદીના ભાવ