મોતીહારી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મોતીહારી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બલિયા 05 જુલાઈ 2022 53,150
બેટિઆહ 05 જુલાઈ 2022 53,110
ભોજપુર 05 જુલાઈ 2022 53,110
બક્સર 05 જુલાઈ 2022 53,110
છપરા 05 જુલાઈ 2022 53,110
દરભંગા 05 જુલાઈ 2022 53,110
દેવરિયા 05 જુલાઈ 2022 53,150
ગોપાલગંજ 05 જુલાઈ 2022 53,110
ગોરખપુર 05 જુલાઈ 2022 53,150
કુશીનગર 05 જુલાઈ 2022 53,150
મધુબાની 05 જુલાઈ 2022 53,110
મહારાજગંજ 05 જુલાઈ 2022 53,150
મૌનાથભંજન 05 જુલાઈ 2022 53,150
મોતીહારી 05 જુલાઈ 2022 53,110
મુઝફ્ફરપુર 05 જુલાઈ 2022 53,110
પટણા 05 જુલાઈ 2022 53,110
સમસ્તીપુર 05 જુલાઈ 2022 53,110
શીઓહર 05 જુલાઈ 2022 53,110
સીતામhiી 05 જુલાઈ 2022 53,110
સીવાન 05 જુલાઈ 2022 53,110
વૈશાલી 05 જુલાઈ 2022 53,110
મોતીહારી : સોનાનો ભાવ

મોતીહારી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બલિયા 05 જુલાઈ 2022 59,110
બેટિઆહ 05 જુલાઈ 2022 59,060
ભોજપુર 05 જુલાઈ 2022 59,060
બક્સર 05 જુલાઈ 2022 59,060
છપરા 05 જુલાઈ 2022 59,060
દરભંગા 05 જુલાઈ 2022 59,060
દેવરિયા 05 જુલાઈ 2022 59,110
ગોપાલગંજ 05 જુલાઈ 2022 59,060
ગોરખપુર 05 જુલાઈ 2022 59,110
કુશીનગર 05 જુલાઈ 2022 59,110
મધુબાની 05 જુલાઈ 2022 59,060
મહારાજગંજ 05 જુલાઈ 2022 59,110
મૌનાથભંજન 05 જુલાઈ 2022 59,110
મોતીહારી 05 જુલાઈ 2022 59,060
મુઝફ્ફરપુર 05 જુલાઈ 2022 59,060
પટણા 05 જુલાઈ 2022 59,060
સમસ્તીપુર 05 જુલાઈ 2022 59,060
શીઓહર 05 જુલાઈ 2022 59,060
સીતામhiી 05 જુલાઈ 2022 59,060
સીવાન 05 જુલાઈ 2022 59,060
વૈશાલી 05 જુલાઈ 2022 59,060
મોતીહારી : ચાંદીના ભાવ