મુકતસર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મુકતસર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 22 જૂન 2024 71,620
બાર્નાલા 22 જૂન 2024 71,620
બાથિંડા 22 જૂન 2024 71,620
ફરીદકોટ 22 જૂન 2024 71,620
ફતેહાબાદ 22 જૂન 2024 71,600
ફાજિલકા 22 જૂન 2024 71,620
ફિરોઝપુર 22 જૂન 2024 71,620
ગંગાનગર 22 જૂન 2024 71,610
હનુમાનગ 22 જૂન 2024 71,610
જલંધર 22 જૂન 2024 71,620
કપુરથલા 22 જૂન 2024 71,620
લુધિયાણા 22 જૂન 2024 71,620
માણસા 22 જૂન 2024 71,620
મોગા 22 જૂન 2024 71,620
મુકતસર 22 જૂન 2024 71,620
સંગ્રુર 22 જૂન 2024 71,620
સિરસા 22 જૂન 2024 71,600
તરણ તરણ 22 જૂન 2024 71,620
મુકતસર : સોનાનો ભાવ

મુકતસર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 22 જૂન 2024 89,390
બાર્નાલા 22 જૂન 2024 89,390
બાથિંડા 22 જૂન 2024 89,390
ફરીદકોટ 22 જૂન 2024 89,390
ફતેહાબાદ 22 જૂન 2024 89,370
ફાજિલકા 22 જૂન 2024 89,390
ફિરોઝપુર 22 જૂન 2024 89,390
ગંગાનગર 22 જૂન 2024 89,380
હનુમાનગ 22 જૂન 2024 89,380
જલંધર 22 જૂન 2024 89,390
કપુરથલા 22 જૂન 2024 89,390
લુધિયાણા 22 જૂન 2024 89,390
માણસા 22 જૂન 2024 89,390
મોગા 22 જૂન 2024 89,390
મુકતસર 22 જૂન 2024 89,390
સંગ્રુર 22 જૂન 2024 89,390
સિરસા 22 જૂન 2024 89,370
તરણ તરણ 22 જૂન 2024 89,390
મુકતસર : ચાંદીના ભાવ