મુંબઈ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મુંબઈ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 07 જુલાઈ 2022 52,590
ગ્રેટર મુંબઈ 07 જુલાઈ 2022 52,500
મુંબઈ 07 જુલાઈ 2022 52,500
નાસિક 07 જુલાઈ 2022 52,500
પાલઘર 07 જુલાઈ 2022 52,500
પુણે 07 જુલાઈ 2022 52,500
રાયગ. 07 જુલાઈ 2022 52,500
સિલવાસા 07 જુલાઈ 2022 52,590
થાણે 07 જુલાઈ 2022 52,500
મુંબઈ : સોનાનો ભાવ

મુંબઈ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 07 જુલાઈ 2022 58,290
ગ્રેટર મુંબઈ 07 જુલાઈ 2022 58,200
મુંબઈ 07 જુલાઈ 2022 58,200
નાસિક 07 જુલાઈ 2022 58,200
પાલઘર 07 જુલાઈ 2022 58,200
પુણે 07 જુલાઈ 2022 58,200
રાયગ. 07 જુલાઈ 2022 58,200
સિલવાસા 07 જુલાઈ 2022 58,290
થાણે 07 જુલાઈ 2022 58,200
મુંબઈ : ચાંદીના ભાવ