મુંબઈ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મુંબઈ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 22 જૂન 2024 71,730
ગ્રેટર મુંબઈ 22 જૂન 2024 71,620
મુંબઈ 22 જૂન 2024 71,620
નાસિક 22 જૂન 2024 71,620
પાલઘર 22 જૂન 2024 71,620
પુણે 22 જૂન 2024 71,620
રાયગ. 22 જૂન 2024 71,620
સિલવાસા 22 જૂન 2024 71,730
થાણે 22 જૂન 2024 71,620
મુંબઈ : સોનાનો ભાવ

મુંબઈ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
દમણ 22 જૂન 2024 89,530
ગ્રેટર મુંબઈ 22 જૂન 2024 89,390
મુંબઈ 22 જૂન 2024 89,390
નાસિક 22 જૂન 2024 89,390
પાલઘર 22 જૂન 2024 89,390
પુણે 22 જૂન 2024 89,390
રાયગ. 22 જૂન 2024 89,390
સિલવાસા 22 જૂન 2024 89,530
થાણે 22 જૂન 2024 89,390
મુંબઈ : ચાંદીના ભાવ