મુઝફ્ફરપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મુઝફ્ફરપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 03 જુલાઈ 2022 51,670
બલિયા 03 જુલાઈ 2022 51,710
બેગુસરાય 03 જુલાઈ 2022 51,670
બેટિઆહ 03 જુલાઈ 2022 51,670
ભોજપુર 03 જુલાઈ 2022 51,670
બક્સર 03 જુલાઈ 2022 51,670
છપરા 03 જુલાઈ 2022 51,670
દરભંગા 03 જુલાઈ 2022 51,670
ગયા 03 જુલાઈ 2022 51,670
ગોપાલગંજ 03 જુલાઈ 2022 51,670
જહાનાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,670
ખાગરીયા 03 જુલાઈ 2022 51,670
લાખીસરાય 03 જુલાઈ 2022 51,670
મધેપુરા 03 જુલાઈ 2022 51,670
મધુબાની 03 જુલાઈ 2022 51,670
મોતીહારી 03 જુલાઈ 2022 51,670
મુન્જર 03 જુલાઈ 2022 51,670
મુઝફ્ફરપુર 03 જુલાઈ 2022 51,670
નાલંદા 03 જુલાઈ 2022 51,670
નવાડા 03 જુલાઈ 2022 51,670
પટણા 03 જુલાઈ 2022 51,670
સહર્ષ 03 જુલાઈ 2022 51,670
સમસ્તીપુર 03 જુલાઈ 2022 51,670
શેઠપુરા 03 જુલાઈ 2022 51,670
શીઓહર 03 જુલાઈ 2022 51,670
સીતામhiી 03 જુલાઈ 2022 51,670
સીવાન 03 જુલાઈ 2022 51,670
સુપૌલ 03 જુલાઈ 2022 51,670
વૈશાલી 03 જુલાઈ 2022 51,670
મુઝફ્ફરપુર : સોનાનો ભાવ

મુઝફ્ફરપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરવાલ 03 જુલાઈ 2022 59,670
બલિયા 03 જુલાઈ 2022 59,710
બેગુસરાય 03 જુલાઈ 2022 59,670
બેટિઆહ 03 જુલાઈ 2022 59,670
ભોજપુર 03 જુલાઈ 2022 59,670
બક્સર 03 જુલાઈ 2022 59,670
છપરા 03 જુલાઈ 2022 59,670
દરભંગા 03 જુલાઈ 2022 59,670
ગયા 03 જુલાઈ 2022 59,670
ગોપાલગંજ 03 જુલાઈ 2022 59,670
જહાનાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,670
ખાગરીયા 03 જુલાઈ 2022 59,670
લાખીસરાય 03 જુલાઈ 2022 59,670
મધેપુરા 03 જુલાઈ 2022 59,670
મધુબાની 03 જુલાઈ 2022 59,670
મોતીહારી 03 જુલાઈ 2022 59,670
મુન્જર 03 જુલાઈ 2022 59,670
મુઝફ્ફરપુર 03 જુલાઈ 2022 59,670
નાલંદા 03 જુલાઈ 2022 59,670
નવાડા 03 જુલાઈ 2022 59,670
પટણા 03 જુલાઈ 2022 59,670
સહર્ષ 03 જુલાઈ 2022 59,670
સમસ્તીપુર 03 જુલાઈ 2022 59,670
શેઠપુરા 03 જુલાઈ 2022 59,670
શીઓહર 03 જુલાઈ 2022 59,670
સીતામhiી 03 જુલાઈ 2022 59,670
સીવાન 03 જુલાઈ 2022 59,670
સુપૌલ 03 જુલાઈ 2022 59,670
વૈશાલી 03 જુલાઈ 2022 59,670
મુઝફ્ફરપુર : ચાંદીના ભાવ