મૈસુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મૈસુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બેંગ્લોર 07 જુલાઈ 2022 52,540
બેંગ્લોર રૂરલ 07 જુલાઈ 2022 52,540
ચામરાજનગર 07 જુલાઈ 2022 52,540
ચિકમગલુર 07 જુલાઈ 2022 52,540
કોઈમ્બતુર 07 જુલાઈ 2022 52,650
ઇરોડ 07 જુલાઈ 2022 52,650
હસન 07 જુલાઈ 2022 52,540
કન્નુર 07 જુલાઈ 2022 52,660
કોડાગુ 07 જુલાઈ 2022 52,540
કોઝિકોડ 07 જુલાઈ 2022 52,660
કૃષ્ણગિરિ 07 જુલાઈ 2022 52,650
માહે 07 જુલાઈ 2022 52,690
મલપ્પુરમ 07 જુલાઈ 2022 52,660
માંડ્યા 07 જુલાઈ 2022 52,540
મૈસુર 07 જુલાઈ 2022 52,540
નીલગિરિસ 07 જુલાઈ 2022 52,650
રામનગર 07 જુલાઈ 2022 52,540
તિરુપુર 07 જુલાઈ 2022 52,650
તુમ્કુર 07 જુલાઈ 2022 52,540
વાયનાડ 07 જુલાઈ 2022 52,660
મૈસુર : સોનાનો ભાવ

મૈસુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બેંગ્લોર 07 જુલાઈ 2022 58,240
બેંગ્લોર રૂરલ 07 જુલાઈ 2022 58,240
ચામરાજનગર 07 જુલાઈ 2022 58,240
ચિકમગલુર 07 જુલાઈ 2022 58,240
કોઈમ્બતુર 07 જુલાઈ 2022 58,360
ઇરોડ 07 જુલાઈ 2022 58,360
હસન 07 જુલાઈ 2022 58,240
કન્નુર 07 જુલાઈ 2022 58,370
કોડાગુ 07 જુલાઈ 2022 58,240
કોઝિકોડ 07 જુલાઈ 2022 58,370
કૃષ્ણગિરિ 07 જુલાઈ 2022 58,360
માહે 07 જુલાઈ 2022 58,400
મલપ્પુરમ 07 જુલાઈ 2022 58,370
માંડ્યા 07 જુલાઈ 2022 58,240
મૈસુર 07 જુલાઈ 2022 58,240
નીલગિરિસ 07 જુલાઈ 2022 58,360
રામનગર 07 જુલાઈ 2022 58,240
તિરુપુર 07 જુલાઈ 2022 58,360
તુમ્કુર 07 જુલાઈ 2022 58,240
વાયનાડ 07 જુલાઈ 2022 58,370
મૈસુર : ચાંદીના ભાવ