નાદિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

નાદિયા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
બરધમન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
બીરભૂમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
હુગલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
હાવડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
કોલકાતા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
મુર્શિદાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
નાદિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
ઉત્તર 24 પરગણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પાકુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પાસચિમ બર્ધમાન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
પૂર્વ બર્ધમાન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
દક્ષિણ 24 પરગણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,100
નાદિયા : સોનાનો ભાવ

નાદિયા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બંકુરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
બરધમન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
બીરભૂમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
હુગલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
હાવડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
કોલકાતા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
મુર્શિદાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
નાદિયા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
ઉત્તર 24 પરગણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પાકુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પાસચિમ બર્ધમાન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
પૂર્વ બર્ધમાન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
દક્ષિણ 24 પરગણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,720
નાદિયા : ચાંદીના ભાવ