નમક્કલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

નમક્કલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
ચામરાજનગર 02 જુલાઈ 2022 51,740
કોઈમ્બતુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
ધર્મપુરી 02 જુલાઈ 2022 51,850
ડીંડિગુલ 02 જુલાઈ 2022 51,850
ઇરોડ 02 જુલાઈ 2022 51,850
કરુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
કૃષ્ણગિરિ 02 જુલાઈ 2022 51,850
મદુરાઇ 02 જુલાઈ 2022 51,850
નમક્કલ 02 જુલાઈ 2022 51,850
નીલગિરિસ 02 જુલાઈ 2022 51,850
પેરામબલુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
પુદુક્કોટાઇ 02 જુલાઈ 2022 51,850
સાલેમ 02 જુલાઈ 2022 51,850
શિવગંગા 02 જુલાઈ 2022 51,850
ટેની 02 જુલાઈ 2022 51,850
થંજાવુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુચિચિરપલ્લી 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુપુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુવન્નામla 02 જુલાઈ 2022 51,850
વિલુપુરમ 02 જુલાઈ 2022 51,850
નમક્કલ : સોનાનો ભાવ

નમક્કલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
ચામરાજનગર 02 જુલાઈ 2022 59,740
કોઈમ્બતુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
ધર્મપુરી 02 જુલાઈ 2022 59,870
ડીંડિગુલ 02 જુલાઈ 2022 59,870
ઇરોડ 02 જુલાઈ 2022 59,870
કરુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
કૃષ્ણગિરિ 02 જુલાઈ 2022 59,870
મદુરાઇ 02 જુલાઈ 2022 59,870
નમક્કલ 02 જુલાઈ 2022 59,870
નીલગિરિસ 02 જુલાઈ 2022 59,870
પેરામબલુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
પુદુક્કોટાઇ 02 જુલાઈ 2022 59,870
સાલેમ 02 જુલાઈ 2022 59,870
શિવગંગા 02 જુલાઈ 2022 59,870
ટેની 02 જુલાઈ 2022 59,870
થંજાવુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુચિચિરપલ્લી 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુપુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુવન્નામla 02 જુલાઈ 2022 59,870
વિલુપુરમ 02 જુલાઈ 2022 59,870
નમક્કલ : ચાંદીના ભાવ