નંદુરબાર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

નંદુરબાર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલીરાજપુર 03 જુલાઈ 2022 51,750
આનંદ 03 જુલાઈ 2022 51,770
બરવાની 03 જુલાઈ 2022 51,750
ભરૂચ 03 જુલાઈ 2022 51,770
છોટા ઉદેપુર 03 જુલાઈ 2022 51,770
દાહોદ 03 જુલાઈ 2022 51,770
ધર 03 જુલાઈ 2022 51,750
ધુલે 03 જુલાઈ 2022 51,700
ઝાબુઆ 03 જુલાઈ 2022 51,750
ખારગોન 03 જુલાઈ 2022 51,750
નંદુરબાર 03 જુલાઈ 2022 51,700
નર્મદા 03 જુલાઈ 2022 51,770
નવસારી 03 જુલાઈ 2022 51,770
પંચ મહેલ 03 જુલાઈ 2022 51,770
સુરત 03 જુલાઈ 2022 51,770
તાપી 03 જુલાઈ 2022 51,770
ડાંગ્સ 03 જુલાઈ 2022 51,770
વડોદરા 03 જુલાઈ 2022 51,770
નંદુરબાર : સોનાનો ભાવ

નંદુરબાર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલીરાજપુર 03 જુલાઈ 2022 59,760
આનંદ 03 જુલાઈ 2022 59,770
બરવાની 03 જુલાઈ 2022 59,760
ભરૂચ 03 જુલાઈ 2022 59,770
છોટા ઉદેપુર 03 જુલાઈ 2022 59,770
દાહોદ 03 જુલાઈ 2022 59,770
ધર 03 જુલાઈ 2022 59,760
ધુલે 03 જુલાઈ 2022 59,700
ઝાબુઆ 03 જુલાઈ 2022 59,760
ખારગોન 03 જુલાઈ 2022 59,760
નંદુરબાર 03 જુલાઈ 2022 59,700
નર્મદા 03 જુલાઈ 2022 59,770
નવસારી 03 જુલાઈ 2022 59,770
પંચ મહેલ 03 જુલાઈ 2022 59,770
સુરત 03 જુલાઈ 2022 59,770
તાપી 03 જુલાઈ 2022 59,770
ડાંગ્સ 03 જુલાઈ 2022 59,770
વડોદરા 03 જુલાઈ 2022 59,770
નંદુરબાર : ચાંદીના ભાવ