નવસારી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

નવસારી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભરૂચ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
ભાવનગર 17 એપ્રિલ 2024 73,090
દમણ 17 એપ્રિલ 2024 73,110
નંદુરબાર 17 એપ્રિલ 2024 72,990
નર્મદા 17 એપ્રિલ 2024 73,090
નાસિક 17 એપ્રિલ 2024 72,990
નવસારી 17 એપ્રિલ 2024 73,090
પાલઘર 17 એપ્રિલ 2024 72,990
સિલવાસા 17 એપ્રિલ 2024 73,110
સુરત 17 એપ્રિલ 2024 73,090
તાપી 17 એપ્રિલ 2024 73,090
ડાંગ્સ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
વડોદરા 17 એપ્રિલ 2024 73,090
વલસાડ 17 એપ્રિલ 2024 73,090
નવસારી : સોનાનો ભાવ

નવસારી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભરૂચ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
ભાવનગર 17 એપ્રિલ 2024 83,810
દમણ 17 એપ્રિલ 2024 83,830
નંદુરબાર 17 એપ્રિલ 2024 83,690
નર્મદા 17 એપ્રિલ 2024 83,810
નાસિક 17 એપ્રિલ 2024 83,690
નવસારી 17 એપ્રિલ 2024 83,810
પાલઘર 17 એપ્રિલ 2024 83,690
સિલવાસા 17 એપ્રિલ 2024 83,830
સુરત 17 એપ્રિલ 2024 83,810
તાપી 17 એપ્રિલ 2024 83,810
ડાંગ્સ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
વડોદરા 17 એપ્રિલ 2024 83,810
વલસાડ 17 એપ્રિલ 2024 83,810
નવસારી : ચાંદીના ભાવ