નવસારી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

નવસારી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભરૂચ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ભાવનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
દમણ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
નંદુરબાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
નર્મદા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
નાસિક 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
નવસારી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
પાલઘર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સિલવાસા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
સુરત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
તાપી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ડાંગ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
વડોદરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
વલસાડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
નવસારી : સોનાનો ભાવ

નવસારી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભરૂચ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ભાવનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
દમણ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
નંદુરબાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
નર્મદા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
નાસિક 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
નવસારી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
પાલઘર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
સિલવાસા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
સુરત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
તાપી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ડાંગ્સ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
વડોદરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
વલસાડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
નવસારી : ચાંદીના ભાવ