નીમચ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

નીમચ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અગર માલવા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,970
અરવલ્લી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
બાંસવારા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,910
ભીલવાડા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,910
બુંદી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,910
ચિત્તૌરગ. 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,910
ડુંગરપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,910
ઝાલાવાડ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,910
કોટા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,910
મંદસૌર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,970
નીમચ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,970
પ્રતાપગgarh 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,910
રાજસમંદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,910
રતલામ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,970
ઉદયપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,910
નીમચ : સોનાનો ભાવ

નીમચ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અગર માલવા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,500
અરવલ્લી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
બાંસવારા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
ભીલવાડા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
બુંદી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
ચિત્તૌરગ. 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
ડુંગરપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
ઝાલાવાડ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
કોટા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
મંદસૌર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,500
નીમચ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,500
પ્રતાપગgarh 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
રાજસમંદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
રતલામ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,500
ઉદયપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
નીમચ : ચાંદીના ભાવ