નીલગિરિસ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

નીલગિરિસ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચામરાજનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
કોઈમ્બતુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ઇરોડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
કન્નુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
કરુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
કોડાગુ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
કોઝિકોડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
માહે 02 ઓક્ટોબર 2022 50,340
મલપ્પુરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
માંડ્યા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
મૈસુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
નમક્કલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
નીલગિરિસ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
પલક્કડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
રામનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
સાલેમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
થ્રિસુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
તિરુપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
વાયનાડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,320
નીલગિરિસ : સોનાનો ભાવ

નીલગિરિસ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચામરાજનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
કોઈમ્બતુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ઇરોડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
કન્નુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
કરુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
કોડાગુ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
કોઝિકોડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
માહે 02 ઓક્ટોબર 2022 57,000
મલપ્પુરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
માંડ્યા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
મૈસુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
નમક્કલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
નીલગિરિસ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
પલક્કડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
રામનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
સાલેમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
થ્રિસુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
તિરુપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
વાયનાડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,970
નીલગિરિસ : ચાંદીના ભાવ