નીલગિરિસ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

નીલગિરિસ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચામરાજનગર 18 જૂન 2024 71,240
કોઈમ્બતુર 18 જૂન 2024 71,390
ઇરોડ 18 જૂન 2024 71,390
કન્નુર 18 જૂન 2024 71,400
કરુર 18 જૂન 2024 71,390
કોડાગુ 18 જૂન 2024 71,240
કોઝિકોડ 18 જૂન 2024 71,400
માહે 18 જૂન 2024 71,430
મલપ્પુરમ 18 જૂન 2024 71,400
માંડ્યા 18 જૂન 2024 71,240
મૈસુર 18 જૂન 2024 71,240
નમક્કલ 18 જૂન 2024 71,390
નીલગિરિસ 18 જૂન 2024 71,390
પલક્કડ 18 જૂન 2024 71,400
રામનગર 18 જૂન 2024 71,240
સાલેમ 18 જૂન 2024 71,390
થ્રિસુર 18 જૂન 2024 71,400
તિરુપુર 18 જૂન 2024 71,390
વાયનાડ 18 જૂન 2024 71,400
નીલગિરિસ : સોનાનો ભાવ

નીલગિરિસ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચામરાજનગર 18 જૂન 2024 88,610
કોઈમ્બતુર 18 જૂન 2024 88,800
ઇરોડ 18 જૂન 2024 88,800
કન્નુર 18 જૂન 2024 88,810
કરુર 18 જૂન 2024 88,800
કોડાગુ 18 જૂન 2024 88,610
કોઝિકોડ 18 જૂન 2024 88,810
માહે 18 જૂન 2024 88,860
મલપ્પુરમ 18 જૂન 2024 88,810
માંડ્યા 18 જૂન 2024 88,610
મૈસુર 18 જૂન 2024 88,610
નમક્કલ 18 જૂન 2024 88,800
નીલગિરિસ 18 જૂન 2024 88,800
પલક્કડ 18 જૂન 2024 88,810
રામનગર 18 જૂન 2024 88,610
સાલેમ 18 જૂન 2024 88,800
થ્રિસુર 18 જૂન 2024 88,810
તિરુપુર 18 જૂન 2024 88,800
વાયનાડ 18 જૂન 2024 88,810
નીલગિરિસ : ચાંદીના ભાવ