નિર્મલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

નિર્મલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
બિદર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
ચંદ્રપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
હિંગોલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જગિતીય 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
કામરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
કરીમ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
માન્ચેરીયલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
મેડક 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
નાંદેડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
નિર્મલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
નિઝમાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
પેડદાપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
રાજન્ના સિસિલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
સિદ્દીપેત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
યાવતમાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
નિર્મલ : સોનાનો ભાવ

નિર્મલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
બિદર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
ચંદ્રપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
હિંગોલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જગિતીય 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કામરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કરીમ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
માન્ચેરીયલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
મેડક 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
નાંદેડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
નિર્મલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
નિઝમાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
પેડદાપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રાજન્ના સિસિલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
સિદ્દીપેત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
યાવતમાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
નિર્મલ : ચાંદીના ભાવ