પાકુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પાકુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બેન્કા 22 જૂન 2024 71,580
બરધમન 22 જૂન 2024 71,520
ભાગલપુર 22 જૂન 2024 71,580
બીરભૂમ 22 જૂન 2024 71,520
દક્ષિણ દિનાજપુર 22 જૂન 2024 71,520
દેવગarh 22 જૂન 2024 71,640
દુમકા 22 જૂન 2024 71,640
ગોડ્ડા 22 જૂન 2024 71,640
જામતારા 22 જૂન 2024 71,640
જામુઇ 22 જૂન 2024 71,580
કતિહાર 22 જૂન 2024 71,580
ખાગરીયા 22 જૂન 2024 71,580
માલદા 22 જૂન 2024 71,520
મુર્શિદાબાદ 22 જૂન 2024 71,520
નાદિયા 22 જૂન 2024 71,520
પાકુર 22 જૂન 2024 71,640
પૂર્વ બર્ધમાન 22 જૂન 2024 71,520
પૂર્ણિયા 22 જૂન 2024 71,580
સાહિબગંજ 22 જૂન 2024 71,640
ઉત્તર દીનાજપુર 22 જૂન 2024 71,520
પાકુર : સોનાનો ભાવ

પાકુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બેન્કા 22 જૂન 2024 89,340
બરધમન 22 જૂન 2024 89,270
ભાગલપુર 22 જૂન 2024 89,340
બીરભૂમ 22 જૂન 2024 89,270
દક્ષિણ દિનાજપુર 22 જૂન 2024 89,270
દેવગarh 22 જૂન 2024 89,410
દુમકા 22 જૂન 2024 89,410
ગોડ્ડા 22 જૂન 2024 89,410
જામતારા 22 જૂન 2024 89,410
જામુઇ 22 જૂન 2024 89,340
કતિહાર 22 જૂન 2024 89,340
ખાગરીયા 22 જૂન 2024 89,340
માલદા 22 જૂન 2024 89,270
મુર્શિદાબાદ 22 જૂન 2024 89,270
નાદિયા 22 જૂન 2024 89,270
પાકુર 22 જૂન 2024 89,410
પૂર્વ બર્ધમાન 22 જૂન 2024 89,270
પૂર્ણિયા 22 જૂન 2024 89,340
સાહિબગંજ 22 જૂન 2024 89,410
ઉત્તર દીનાજપુર 22 જૂન 2024 89,270
પાકુર : ચાંદીના ભાવ