પાલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પાલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અજમેર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
અરવલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ભીલવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જાલોર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જોધપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
પાલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
રાજસમંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
સિરોહી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ઉદયપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
પાલી : સોનાનો ભાવ

પાલી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અજમેર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
અરવલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ભીલવાડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
જાલોર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
જોધપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
પાલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
રાજસમંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
સિરોહી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
ઉદયપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
પાલી : ચાંદીના ભાવ