પાલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પાલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અજમેર 22 જૂન 2024 71,610
અરવલ્લી 22 જૂન 2024 71,710
ભીલવાડા 22 જૂન 2024 71,610
જાલોર 22 જૂન 2024 71,610
જોધપુર 22 જૂન 2024 71,610
પાલી 22 જૂન 2024 71,610
રાજસમંદ 22 જૂન 2024 71,610
સિરોહી 22 જૂન 2024 71,610
ઉદયપુર 22 જૂન 2024 71,610
પાલી : સોનાનો ભાવ

પાલી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અજમેર 22 જૂન 2024 89,380
અરવલ્લી 22 જૂન 2024 89,510
ભીલવાડા 22 જૂન 2024 89,380
જાલોર 22 જૂન 2024 89,380
જોધપુર 22 જૂન 2024 89,380
પાલી 22 જૂન 2024 89,380
રાજસમંદ 22 જૂન 2024 89,380
સિરોહી 22 જૂન 2024 89,380
ઉદયપુર 22 જૂન 2024 89,380
પાલી : ચાંદીના ભાવ