પનાજી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પનાજી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બેલગામ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
ધરવાડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
કોલ્હાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
માર્ગગાઓ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પનાજી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
સિંધુદુર્ગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ઉત્તર કન્નડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
પનાજી : સોનાનો ભાવ

પનાજી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બેલગામ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
ધરવાડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
કોલ્હાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
માર્ગગાઓ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પનાજી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
સિંધુદુર્ગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
ઉત્તર કન્નડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
પનાજી : ચાંદીના ભાવ