પંચ મહેલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પંચ મહેલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
અલીરાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
આનંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
બાંસવારા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ભરૂચ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
છોટા ઉદેપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
દાહોદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ડુંગરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
ગાંધી નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
હિંમતનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
ઝાબુઆ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ખેડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
મહીસાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
મહેસાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
નંદુરબાર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
નર્મદા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
પંચ મહેલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
વડોદરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,230
પંચ મહેલ : સોનાનો ભાવ

પંચ મહેલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
અલીરાજપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
આનંદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
બાંસવારા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
ભરૂચ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
છોટા ઉદેપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
દાહોદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ડુંગરપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
ગાંધી નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
હિંમતનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
ઝાબુઆ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ખેડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
મહીસાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
મહેસાણા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
નંદુરબાર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
નર્મદા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
પંચ મહેલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
વડોદરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,870
પંચ મહેલ : ચાંદીના ભાવ